Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Europsky socialny fond
 • Európsky sociálny fond www.esf.gov.sk

 • Sprostredkovateľský orgán www.sia.gov.sk

 • Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov

 • Fotogaléria


 • Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti spoločnosti JA servis, s. r. o.
 • Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Riadiaci orgán: Sociálna implementačná agentúra
 • ITMS: 27110230257
 • Kód výzvy: DOP-2008-SIP-001
 • Stav: ukončený
 • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 • „Priestor na Vašu príležitosť“

 • Základné informácie o projekte:
 • Prijímateľ: JA servis, s. r. o. Mestečko 178, 020 52 Púchov
 • Miesto realizácie projektu: Púchov, okres Púchov, Trenčiansky samosprávny kraj
 • Trvanie projektu: apríl 2010 – marec 2012
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 32 868, 44 €
 • Cieľ projektu: Tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory
 • Hlavné aktivity projektu: Vytvorenie a udržanie 3 pracovných miest a tvorba podnikateľského plánu spoločnosti
 • Cieľové skupiny: zamestnanci spoločnosti JA servis
 • Súčasné výsledky realizovaného projektu:
 • Dosiahnuté výsledky realizovaného projektu: V rámci projektu boli vytvorené 3 pracovné miesta v oblasti strojárenskej a zámočníckej výroby a bol vypracovaný podnikateľský zámer firmy, ktorý smeruje k udržaniu pracovných miest a zefektívneniu výroby spoločnosti.